Od 1 lutego 2018 w szkole realizowane będą dwa projekty edukacyjno-wychowawcze skierowane do uczniów I LO im.T.Kościuszki oraz Technikum nr 1.

Czytaj więcej...
 • Szkoła prowadzi czteroletni ciąg kształcenia na podbudowie gimnazjum w formie dziennej.
 • Szkoła kształci uczniów w zawodzie technik informatyk oraz realizuje kształcenie ogólnokształcące w zakresie przewidzianym przez podstawę programową dla dziennego technikum dla młodzieży.
 • Do Szkoły przyjmowani są absolwenci gimnazjum, którzy w danym roku kalendarzowym nie ukończyli 18 roku życia
 • Rekrutacja i kształcenie w szkole odbywa się na zasadach przewidzianych dla szkół dla młodzieży.
 • W procesie rekrutacji punktowane są następujace przedmioty: j.polski, j. angielski, matematyma, informatyka.
 • Szkoła kończy się egzaminem potwierdzajacycm kwalifiacje zawodowe w zawodzie technik informatyk oraz umozliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego, a po jego zdaniu rozpoczęcie studiów wyższych.
 • W trakcie nauki realizowane będą zajecia zawodowe w oparciu o posiadaną przez szkołę bazę dydaktyczną  z zakresu : systemów operacyjnych, oprogramowania narzędziowego i użytkowego, obsługi baz danych, podstaw programowania, przetwarzania grafiki i obrazu, fachowego języka angielskiego.
 • Dyrektor określa minimalną liczbę kandydatów wymaganą do utworzenia I klasy. O ile liczba kandydatów do I klasy będzie mniejsza od tej liczby dyrektor może podjąć decyzję o nieutworzeniu oddziału  I klasy.

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Gimnazjaliści !!!

Przed Wami ważny wybór – gdzie kontynuować naukę po gimnazjum?

Czytaj więcej...

100 lat za nami,

Przyszłość z Tobą przed nami !

 

Górka to szacowna jubilatka, śmiało patrząca w przyszłość.

Panujący w szkole klimat sprzyja nauce i rozwijaniu indywidualnych pasji

 

Gimnazjalisto , jeśli wybierzesz naszą szkołę:

Uzyskasz wiadomości i umiejętności z różnych dziedzin wiedzy umożliwiające Ci osiągniecie wysokiego wyniku egzaminu maturalnego , a potem podjęcie nauki na prestiżowych kierunkach. Nasi absolwenci kształcą się na uniwersytetach medycznych, wymagających kierunkach politechnicznych i humanistycznych. Rokrocznie zdawalność matur i osiągane wyniki przekraczają średnie krajowe wśród absolwentów liceów.

Będziesz miał możliwość poszerzania swojej wiedzy na zajęciach organizowanych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, UMCS i zajęciach organizowanych we współpracy z Politechniką Lubelską

Będziesz mógł uczestniczyć w dodatkowych zajęciach unijnych uzupełniających twoją wiedzę oraz lepiej przygotowujących Cię Do matury i dalszej nauki.

Twoi nauczyciele będą prowadzić dodatkowe zajęcia przygotowujące Cię do egzaminu maturalnego z każdego przedmiotu.

Uzyskasz większe szanse w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, do których przygotują Cię Twoi nauczyciele. W ostatnim roku szkolnym Twoje starsze koleżanki i koledzy uczący się w naszej szkole, zostali finalistami olimpiad i konkursów na szczeblu krajowym i wojewódzkim.

W naszej szkole masz duże szanse na uzyskanie stypendium Starosty Kraśnickiego, Marszałka Województwa lub Prezesa Rady Ministrów. W ostatnim roku stypendia Starosty uzyskało 76 uczniów i absolwentów, a stypendia Marszałka 14, co jest największą liczbą w powiecie.

Otrzymasz możliwość korzystania z nowoczesnych i dobrze wyposażonych sal i pracowni lekcyjnych, wyremontowanej sali gimnastycznej , oddanego do użytku w 2017 roku boiska szkolnego i bieżni lekkoatletycznej , szkolnego barku i strefy relaksu.

Gimnazjalisto, szkoła to nie tylko nauka !

W naszych murach spotkasz nowych i sympatycznych kolegów i koleżanki, z którymi będziesz miał możliwość przeżyć szalone chwile młodości. Nie przypadkiem zdobyliśmy tytuł „Najbardziej klimatycznej szkoły Lubelszczyzny” .

Do dobrej atmosfery w szkole przyczyniają się życzliwi i kompetentni nauczyciele. Wielu z nich jest egzaminatorami maturalnymi i zawodowymi z dużym doświadczeniem .

Jeśli tylko zechcesz to możesz włączyć się w liczne akcje charytatywne w ramach Klubu Wolontariusza czy w cykliczne akcje honorowego krwiodawstwa.

Będziesz też mógł włączyć w liczne wymiany międzynarodowe, które pomogą Ci szlifować języki obce i poznać nowych zagranicznych przyjaciół. Dotychczas uczniowie „Górki” odwiedzili Belgię, Bułgarię, Francję, Hiszpanię, Rumunię, Turcję, Wielką Brytanię  i Włochy.

 

I LO im.Tadeusza Kościuszki oferta profili kształcenia

 
 
 

KLASY

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Przedmioty punktowane w trakcie rekrutacji

Polecamy tę klasę:

 

  A

matematyka, fizyka, informatyka

matematyka, informatyka, język polski, język angielski

przyszłym konstruktorom wieżowców i stadionów, młodym odkrywcom tajemnic świata, którzy marzą o kierunkach politechnicznych i inżynierskich np.: inżynieria, mechatronika, budownictwo, transport, elektronika, geodezja, finanse i bankowość, logistyka, informatyka i ekonometria, itp.

B

matematyka, geografia, język angielski

 

matematyka, geografia, język polski, język angielski

zainteresowanym tajemnicami bankowości, rynku kapitałowego i biznesu, przyszłym przedsiębiorcom, znawcom marketingu, filologom, lingwistom, przygotowującym się do studiowania : gospodarki przestrzennej, filologii angielskiej, lingwistyki stosowanej, administracji, zarządzania, geografii, europeistyki, polityki regionalnej, itp.

C

biologia, chemia

matematyka, biologia, język polski, język angielski

osobom łączącym przyszłość z medycyną, farmacją, stomatologią, weterynarią, pracownikom służby zdrowia np. rehabilitacji, pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego; zainteresowanym, biotechnologią, leśnictwem, dietetyką, ogrodnictwem, rolnictwem, itp.

D

biologia, chemia, matematyka

matematyka, biologia, język polski, język angielski

osobom łączącym przyszłość z medycyną, farmacją, stomatologią, weterynarią, analityką, biotechnologią, pracownikom służby zdrowia np. rehabilitacji, pielęgniarstwa; zainteresowanym ratownictwem medycznym, itp.

E

 

język angielski oraz

do wyboru dwa spośród j.hiszpański/j.niemiecki/j.rosyjski /j.francuski*

lub matematyka lub  geografia

 

matematyka, geografia, język polski, język angielski

przyszłym studentom uczelni ekonomicznych, zainteresowanym tajemnicami bankowości, rynku kapitałowego i biznesu, przyszłym przedsiębiorcom, osobom zainteresowanym turystyką, stosunkami międzynarodowymi, filologią angielską, lingwistyką stosowaną, znawcom marketingu itp.

F

 

język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

 

matematyka, historia, język polski, język angielski

 

 

miłośnikom literatury, pasjonatom teatru, wielbicielom filmu, przygotowującym się do studiowania np. prawa, socjologii, dziennikarstwa, stosunków międzynarodowych, europeistyki, różnych filologii, zarządzania kulturą itp.

 

 
 

* Uwaga w klasie E: w przypadku wyboru dodatkowych przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym uczeń wybiera co najwyżej jeden język obcy oraz drugi przedmiot (Geografia lub Matematyka) albo dwa przedmioty spośród (Geografia, Matematyka). W przypadku wyboru dwóch przedmiotów spośród Geografia, Matematyka, drugi język obcy realizowany będzie na poziomie rozszerzonym.

Utworzenie grup językowych z drugiego języka obcego uzależnione będzie od ilości chętnych oraz możliwości organizacyjnych szkoły.

 
We wszystkich klasach I LO i Technikum jako pierwszy język obcy nauczany będzie język angielski

Drugi język obcy nowożytny:

Kandydaci do klas pierwszych liceum ogólnokształcącego będą mogli dokonać wyboru nauczanego drugiego języka obcego spośród: języka francuskiego, język hiszpańskiego, języka niemieckiego i języka rosyjskiego.Kandydat może również wybrać poziom zawansowania nauczanego języka:

Język francuski tylko poziom podstawowy ( nauczanie od podstaw);

Język hiszpański poziom podstawowy (nauczanie od podstaw) oraz kontynuacja przedmiotu nauczanego w gimnazjum;

Język niemiecki tylko kontynuacja;

Język rosyjski nauczanie od podstaw lub kontynuacja przedmiotu nauczanego w gimnazjum;

Powstanie określonych grup językowych będzie zależało od ilości chętnych.

W Technikum jako drugi język nauczany będzie język niemiecki, z tym że kandydat ma mozliwość wyboru nauczania od podstaw lub kontynuacji.

Ostateczne potwierdzenie wyboru drugiego języka i stopnia zawansowania będzie następowało podczas składania dokumentów potwierdzającyh wolę rozpoczęcia nauki.

Wybór przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym w klasie IE następował będzie w czasie składania oryginalnych dokumentów przez kandydatów.
 

Zasady rekrutacji.

Kandydaci przyjmowani są do szkoły i wybranego oddziału w kolejności od najwyższej ilości zdobytych punktów rekrutacyjnych z uwzględnieniem szczególnych preferencji. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w  rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej, które można przeczytać pod tym linkiem  oraz w zarządzeniu Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie.

Uczeń w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymuje punkty za:

 • Uczeń może maksymalnie uzyskać 200 pkt.
 • wynik egzaminu gimnazjalnego maksymalnie 100 punktów;
 • oceny z czterech punktowanych przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum maksymalnie 72 punktów (celujący 18 pkt. bardzo dobry 17 pkt. dobry 14 pkt. dostateczny 8 pkt. dopuszczający 2 pkt);
 • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 punktów;
 • osiągnięcie  w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych maksymalnie 18 punktów;
 • za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej maksymalnie 3 punkty.

Najważniejsze terminy procedury rekrutacyjnej:

 

Czynność

Od

Do:

Rejestracja kandydatów/wybór preferencji

14.05.2018

15.06.2018

Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia

22.06.2018 08:00

26.06.2018 15:00

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia.

04.07.2018 10:00

04.07.2018 10:00

Wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki

04.07.2018 10:00

06.07.2018 14:00

Publikacja list przyjętych

09.07.2018 12:00

09.07.2018 12:00

 


Uwaga !

 
W powiecie kraśnickim rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych prowadzona będzie w oparciu o elektroniczny system naboru. Kandydat do szkoły będzie mógł przy pomocy przeglądarki internetowej wybrać szkołę i klasę, do której stara się o przyjęcie.  Instrukcje zwiazane z obsługą systemu elektronicznej rekrutacji gimnazjaliści mogą uzyskać w szkołach macierzystych, instrukcja  przygotowana przez firmę obsługującą system rekrutacji dostępna jest pod tym linkiem.

 

Semper in altum

 

"Przyszłość należy do tych, którzy przygotowują się do niej dziś"

 

Malcolm X

 

 

Nasza szkoła jest miejscem, w którym możecie przygotować się do swojej przyszłości. Nauczyć się dążyć do celu, pokonywać przeszkody, rozwinąć talent, przeżywać radość, odnieść sukces, poznać wspaniałych ludzi, wzbogacić osobowość a przez to swoje życie.

 

W tej szkole warto być, warto stawać się cząstką jej tradycji i przyłączyć się do tych, którzy tworzą rzeczywistość.

 

Każdego roku „Górka” otwiera swoje drzwi dla ponad 200 łaknących wiedzy gimnazjalistów - klasy licealne dla umysłów ścisłych, humanistów i pragnących studiować medycynę, a także technikum informatyczne.

 

Gimnazjalisto!

 

Przed Tobą ważny wybór – gdzie kontynuować naukę po gimnazjum? My tę decyzję już podjęliśmy … Wybraliśmy I Liceum Ogólnokształcące w Kraśniku, czyli popularną „GÓRKĘ”! Dziś wiemy, że był to strzał w dziesiątkę !

 

Nasza szkoła, z blisko 100-letnią tradycją, oferuje wysoki poziom nauczania, doskonałe przygotowanie do studiów, wysoką zdawalność egzaminu maturalnego i niepowtarzalny klimat.

 

Poza tym, to tu poznasz nowych, ciekawych ludzi, a nasze grono pedagogiczne zawsze służyć Ci będzie swoją pomocą.

 

Chcesz się przekonać, że piszemy prawdę? Dołącz do nas !

 

 

 

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę ?

 • Jesteśmy najstarszą szkołą średnią w Powiecie Kraśnickim z 98-letnią tradycją.
 • Kadrę pedagogiczną stanowią doświadczeni i wysoko wykwalifikowani nauczyciele, którzy potrafią dostrzec i pomóc rozwiązać trudności ucznia oraz docenić Jego starania. Wielu członków kadry pedagogicznej posiada uprawnienia egzaminatora OKE
 • Nasi absolwenci osiągają bardzo dobre, wyższe od średniej w powiecie, województwie i kraju wyniki egzaminu maturalnego.
 • Posiadamy nowoczesną bazę dydaktyczną (odnowiona sala gimnastyczna, siłownia, pracownia językowa, 2 pracownie komputerowe, pracownie przedmiotowe). W roku bieżącym zostanie przeprowadzony kompleksowy remont boiska szkolnego.
 • Pracujemy tak, aby każdy mógł osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości. Najzdolniejsi uczniowie zdobywają laury w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
 • Uczniowie mogą uzupełniać braki w wiedzy na zajęciach dodatkowych.
 • W szkole dbywają się dodatkowe, bezpłatne zajęcia przygotowujące do matury ze wszystkich przedmiotów.
 • Współpracujemy z UMCS i Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.
 • Uzyskujemy najwyższe miejsca w powiatowym współzawodnictwie sportowym oraz wysokie lokaty w zawodach na szczeblu wojewódzkim.
 • Dbamy o zdrowie, wygodę i bezpieczeństwo uczniów (pedagog szkolny, monitoring, gabinet profilaktyczny i stomatologiczny, współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, nowe meble uczniowskie, barek szkolny).
 • W roku 2014 zdobyliśmy tytuł Najbardziej Klimatycznej Szkoły w Województwie Lubelskim.
 • Realizujemy atrakcyjne projekty wymiany międzynarodowej (dwustronne wymiany z Belgią, w ramach programu Comenius z Wielką Brytanią, Turcją, Bułgarią, Rumunią i Francją).
 • Pomagamy potrzebującym poprzez włączanie się w akcje charytatywne i wolontariackie ( m.in.: „Góra grosza”, „Szlachetna paczka”, „Podziel się posiłkiem”, współpraca z PCK, wspieranie schroniska w Rachowie, zbieranie plastikowych nakrętek i in.) .
 • Nasi uczniowie realizują projekty poświęcone ważnym problemom współczesnym i historycznym (m.in. „Majówka z flagą”, „Przywróćmy pamięć”).
 • Absolwenci naszej szkoły studiują w najlepszych uczelniach, np. Uniwersytet Medyczny, AGH, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Politechnika Warszawska, Politechnika Krakowska, Akademia Obrony Narodowej.

 

 

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki oferta profili kształcenia

 
 
 

KLASY

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Przedmioty punktowane w trakcie rekrutacji

Polecamy tę klasę:

 

  A

matematyka, fizyka, informatyka

matematyka, informatyka, język polski, język angielski

przyszłym konstruktorom wieżowców i stadionów, młodym odkrywcom tajemnic świata, którzy marzą o kierunkach politechnicznych i inżynierskich np.: inżynieria, mechatronika, budownictwo, transport, elektronika, geodezja, finanse i bankowość, logistyka, informatyka i ekonometria, itp.

B

matematyka, geografia, język angielski

matematyka, geografia, język polski, język angielski

zainteresowanym tajemnicami bankowości, rynku kapitałowego i biznesu, przyszłym przedsiębiorcom, znawcom marketingu, filologom, lingwistom, przygotowującym się do studiowania : gospodarki przestrzennej, filologii angielskiej, lingwistyki stosowanej, administracji, zarządzania, geografii, europeistyki, polityki regionalnej, itp.

C

biologia, chemia

matematyka, biologia, język polski, język angielski

osobom łączącym przyszłość z medycyną, farmacją, stomatologią, weterynarią, pracownikom służby zdrowia np. rehabilitacji, pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego; zainteresowanym, biotechnologią, leśnictwem, dietetyką, ogrodnictwem, rolnictwem, itp.

D

biologia, chemia, matematyka

matematyka, biologia, język polski, język angielski

osobom łączącym przyszłość z medycyną, farmacją, stomatologią, weterynarią, analityką, biotechnologią, pracownikom służby zdrowia np. rehabilitacji, pielęgniarstwa; zainteresowanym ratownictwem medycznym, itp.

E

język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

matematyka, historia, język polski, język angielski

miłośnikom literatury, pasjonatom teatru, wielbicielom filmu, przygotowującym się do studiowania np. prawa, socjologii, dziennikarstwa, stosunków międzynarodowych, europeistyki, różnych filologii, zarządzania kulturą itp.

F

geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski

matematyka, geografia, język polski, język angielski

przyszłym studentom uczelni ekonomicznych, zainteresowanym tajemnicami bankowości, rynku kapitałowego i biznesu, przyszłym przedsiębiorcom, osobom zainteresowanym turystyką, stosunkami międzynarodowymi, filologią angielską, lingwistyką stosowaną, znawcom marketingu itp.

 
 
 
 Uwaga !
 
Od bieżącego roku szkolnego w powiecie kraśnickim rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych prowadzona będzie w oparciu o elektroniczny system naboru. W najbliższym czasie zamieszczać będziemy szczegółowe informacje techniczne zwiazane z trybem rekrutacji  do szkół na rok szkolny 2016/2017.
 
 

 

 
 

Trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, po zdaniu egzaminu potwierdzającego te kwalifikacje, a także otwierająca drogę do dalszego kształcenia począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. W roku szkolnym 2014/2015 planujemy utworzenie jednej klasy wielozawodowej. W trakcie nauki uczniowie będą odbywać praktyki zawodowe u pracodawców. Teoretyczne przedmioty zawodowe będą realizowane w formie kursowej w wyspecjalizowanych ośrodkach kursowych. Szkoła pomaga w znalezieniu praktyk u pracodawców.

Zawody
Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji
Murarz-tynkarz; betoniarz-zbrojarz; monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; blacharz samochodowy; cukiernik; introligator; mechanik pojazdów samochodowych; piekarz; sprzedawca; stolarz; ślusarz; fryzjer; wędliniarz; kucharz, krawiec
j. polski, matematyka, j. angielski, geografia

Praktyki zawodowe organizują:

Mechanika pojazdów samochodowych:

Mechanika pojazdowa Kraśnik Jagiellońska 46

P.H.U. Suski Trzydnik Duży 63A

AS Lubelska Grupa Rajdowa Urzędów Partyzantów 11

Zakład Mechaniki i Elektromechaniki pojazdowej Kraśnik podleska 13

Stolarz

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Kraśnik Obwodowa 2

Piekarz

Wyrób i Sprzedaż Pieczywa  Kraśnik Rybna 4

Cukiernik

P.P.H.U. Kraśnik Sikorskiego 2A

Wędliniarz

Zakład Przetwórstwa Mięsnego "Max" Spławy II

Monter sieci  instalacji i urządzeń sanitarnych

P.H.U. Zisco Krasnik Strażacka 19

Murarz tynkarz

F.H.U. Trambud - Kraśnik Al.Tysiąclecia 72

Fryzjer

Salon fryzjerski Kraśnik Olejna 4

Salon fryzjerski Kraśnik Lubelska 23

Salon usługi :Solariun,Rentgen, Fryzjerstwo Kraśnik Wesoła 5

Zakład fryzjerski Kraśnik Podwalna 36

Kucharz

P.P.P.H.U Kraśnik Grodzka 15

 

Jeśli znajdzie się 15 osobowa grupa chętnych do nauki zawodu kucharz to szkoła zorganizuje dla nich praktyczną naukę zawodu.

 

Uwaga !

Ze wzgledu na specyfikę szkoły zawodowej kandydaci powinni złożyć następujace dodatkowe dokumenty:

 • Zaświadczenie o przyjeciu na praktykę zawodową podpisane przez pracodawcę
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań w kształceniu w danym zawodzie.
 • Skierowania na badania lekarskie oraz wzory zaświadczeń pracodawcy  można odebrać w sekretariacie szkoły. Ze skierowaniem należy zgłosić do lekarza medycyny pracy, który przeprowadzi odpowiednie badania.    
 
Najważniejsze terminy związane z rekrutacją:
19.05. od godz. 8.00 – 06.06. do godz. 15.00 – składanie podań,
27.06. od godz. 10.00 -.01.07.do godz. 12.00 – dostarczanie kopii świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego, zaświadczeń potwierdzających przyjęcie na praktykę zawodową oraz zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań w kształceniu danego zawodu.
03.07. do godz. 10.00  – publikacja lista zakwalifikowanych do przyjęcia,
03.07. od godz. 10.00 – 04.07. do godz. 13.00 – potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki,
07.07. do godz. 10.00 – publikacja list uczniów przyjętych do szkoły,
07.07. od godz. 8.00 – 09.07. do godz. 12.00 – rekrutacja uzupełniająca,
09.07. od godz. 12.00 – publikacja list uczniów przyjętych w rekrutacji uzupełniającej oraz liczby wolnych miejsc,

 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to szkoła trzyletnia, kształcąca słuchaczy w trybie zaocznym.
 • Zajęcia odbywać się będą w piątki, w godzinach popołudniowych oraz w soboty, w razie konieczności również w niedziele, przeciętne dwa weekendy w miesiącu.
 • Program nauczania będzie realizowany w ciągu roku szkolnego z podziałem na 2 semestry:
 • Planowane przedmioty rozszerzone, realizowane od drugiej klasy to: język polski, historia.
 • O przyjęciu do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę.
 • Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na semestr pierwszy jest ukończenie ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej.
 • Przyjęcie kandydatów na I semestr nauki   odbywa się na podstawie złożonych przez kandydatów i zweryfikowanych przez szkolną komisję rekrutacyjną dokumentów, w szczególności świadectw
 • W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit dostępnych miejsc przyjmuje się zasadę, że w pierwszej kolejności przyjmowani będą kandydaci z wyższą średnią ocen na świadectwie ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej .
 • Dyrektor określa minimalną liczbę kandydatów wymaganą do utworzenia I semestru. O ile liczba kandydatów na I semestr nauki będzie mniejsza od tej liczby dyrektor może podjąć decyzję o nieutworzeniu oddziałów I semestru.
 • Wymagane dokumenty:
  • podanie o przyjęcie do szkoły,
  • kwestionariusz osobowy,
  • oryginał świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej,
  • odpis aktu urodzenia
  • dwa zdjęcia (podpisane).

Do pobrania

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę

Szkoła prowadzi czteroletni ciąg kształcenia na podbudowie gimnazjum w formie dziennej.Szkoła kształci uczniów w zawodzie technik informatyk oraz realizuje kształcenie ogólnokształcące w zakresie przewidzianym przez podstawę programową dla dziennego technikum dla młodzieży.Do Szkoły przyjmowani są absolwenci gimnazjum, którzy w danym roku kalendarzowym nie ukończyli 18 roku życia. Rekrutacja i kształcenie w szkole odbywa się na zasadach przewidzianych dla szkół dla młodzieży.W procesie rekrutacji punktowane są następujace przedmioty: j.polski, j. angielski, matematyka, informatyka.

Szkoła kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik informatyk oraz umożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego, a po jego zdaniu rozpoczęcie studiów wyższych.W trakcie nauki realizowane będą zajęcia zawodowe w oparciu o posiadaną przez szkołę bazę dydaktyczną  z zakresu : systemów operacyjnych, oprogramowania narzędziowego i użytkowego, obsługi baz danych, podstaw programowania, przetwarzania grafiki i obrazu, fachowego języka angielskiego.

Technikum Informatyczne przy ZS nr 1 w Kraśniku oferuje:

Oto kilka cytatów naszych uczniów na temat szkoły:

 „…Warto wybrać technikum, bo po skończeniu ma się dobry zawód. Skoro wiadomo, że technikum to Tylko pomyśleć gdzie…”

Jeśli połączymy:

 • wyrozumiałych nauczycieli,
 • wysoki poziom nauczania,
 • super klimat,
 • świetną lokalizację ,

to powstanie nasza szkołą –technikum na GÓRCE”- pisze Paweł z kasy 2at

 „..Super atmosfera… Codziennie robimy coś nowego, naprawiamy komputery, a czasami nawet psujemy XDD” – pisze Patryk z klasy 1 AT.

 „...Nie patrz na to jak straszą cię matematyką, nie jest aż tak ciężko jak mówią. Mamy naprawdę spoko nauczycieli” pisze Darek z klasy 1AT.

Uwaga dodatkowe zajęcia dla uczniów

Szkoła zapewni pomoc dydaktyczną uczniom w postaci dodatkowych zajęć finansowanych ze środków unijnych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języka angielskiego. Będą to zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia rozszerzające obowiązkowe treści programowe i przygotowujące do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym oraz do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

 

Zasady rekrutacji.

Kandydaci przyjmowani są do szkoły i wybranego oddziału w kolejności od najwyższej ilości zdobytych punktów rekrutacyjnych z uwzględnieniem szczególnych preferencji. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w  rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej, które można przeczytać pod tym linkiem  oraz w zarządzeniu Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie.

Uwaga:

Kandydaci do Technikum muszą dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie Technik Informatyk. Skierowania na badania wydaje sekretariat szkoły. Skierowania można odebrać w trakcie składania wniosku o przyjęcie do szkoły.

Uczeń w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymuje punkty za:

 • Uczeń może maksymalnie uzyskać 200 pkt.
 • wynik egzaminu gimnazjalnego maksymalnie 100 punktów;
 • oceny z czterech punktowanych przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum maksymalnie 72 punktów (celujący 18 pkt. bardzo dobry 17 pkt. dobry 14 pkt. dostateczny 8 pkt. dopuszczający 2 pkt);
 • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 punktów;
 • osiągnięcie  w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych maksymalnie 18 punktów;
 • za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej maksymalnie 3 punkty.

Najważniejsze terminy procedury rekrutacyjnej:

 

Czynność

Od

Do:

Rejestracja kandydatów/wybór preferencji

14.05.2018

15.06.2018

Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia

22.06.2018 08:00

26.06.2018 15:00

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia.

04.07.2018 10:00

04.07.2018 10:00

Wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki

04.07.2018 10:00

06.07.2018 14:00

Publikacja list przyjętych

09.07.2018 12:00

09.07.2018 12:00

 

Uwaga !

 

W powiecie kraśnickim rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych prowadzona będzie w oparciu o elektroniczny system naboru. Kandydat do szkoły będzie mógł przy pomocy przeglądarki internetowej wybrać szkołę i klasę, do której stara się o przyjęcie.  Instrukcje zwiazane z obsługą systemu elektronicznej rekrutacji gimnazjaliści mogą uzyskać w szkołach macierzystych, instrukcja  przygotowana przez firmę obsługującą system rekrutacji dostępna jest pod tym linkiem.

 

100 lat "Górki"

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31

Projekty unijne

 

rpo

 erasmus

 

 

Licznik odwiedzin

Today 62

Yesterday 415

Week 1047

Month 6365

All 112739

Currently are 144 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Ustawienia szablonu
Wybierz kolor
Red Green Blue Gray
Kolor tła
Kolor tekstu
Czcionka Google
Rozmiar czcionki
Krój czcionki
Scroll to top