Rekrutacja

Trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, po zdaniu egzaminu potwierdzającego te kwalifikacje, a także otwierająca drogę do dalszego kształcenia począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. W roku szkolnym 2014/2015 planujemy utworzenie jednej klasy wielozawodowej. W trakcie nauki uczniowie będą odbywać praktyki zawodowe u pracodawców. Teoretyczne przedmioty zawodowe będą realizowane w formie kursowej w wyspecjalizowanych ośrodkach kursowych. Szkoła pomaga w znalezieniu praktyk u pracodawców.

Zawody
Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji
Murarz-tynkarz; betoniarz-zbrojarz; monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; blacharz samochodowy; cukiernik; introligator; mechanik pojazdów samochodowych; piekarz; sprzedawca; stolarz; ślusarz; fryzjer; wędliniarz; kucharz, krawiec
j. polski, matematyka, j. angielski, geografia

Praktyki zawodowe organizują:

Mechanika pojazdów samochodowych:

Mechanika pojazdowa Kraśnik Jagiellońska 46

P.H.U. Suski Trzydnik Duży 63A

AS Lubelska Grupa Rajdowa Urzędów Partyzantów 11

Zakład Mechaniki i Elektromechaniki pojazdowej Kraśnik podleska 13

Stolarz

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Kraśnik Obwodowa 2

Piekarz

Wyrób i Sprzedaż Pieczywa  Kraśnik Rybna 4

Cukiernik

P.P.H.U. Kraśnik Sikorskiego 2A

Wędliniarz

Zakład Przetwórstwa Mięsnego "Max" Spławy II

Monter sieci  instalacji i urządzeń sanitarnych

P.H.U. Zisco Krasnik Strażacka 19

Murarz tynkarz

F.H.U. Trambud - Kraśnik Al.Tysiąclecia 72

Fryzjer

Salon fryzjerski Kraśnik Olejna 4

Salon fryzjerski Kraśnik Lubelska 23

Salon usługi :Solariun,Rentgen, Fryzjerstwo Kraśnik Wesoła 5

Zakład fryzjerski Kraśnik Podwalna 36

Kucharz

P.P.P.H.U Kraśnik Grodzka 15

 

Jeśli znajdzie się 15 osobowa grupa chętnych do nauki zawodu kucharz to szkoła zorganizuje dla nich praktyczną naukę zawodu.

 

Uwaga !

Ze wzgledu na specyfikę szkoły zawodowej kandydaci powinni złożyć następujace dodatkowe dokumenty:

 • Zaświadczenie o przyjeciu na praktykę zawodową podpisane przez pracodawcę
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań w kształceniu w danym zawodzie.
 • Skierowania na badania lekarskie oraz wzory zaświadczeń pracodawcy  można odebrać w sekretariacie szkoły. Ze skierowaniem należy zgłosić do lekarza medycyny pracy, który przeprowadzi odpowiednie badania.    
 
Najważniejsze terminy związane z rekrutacją:
19.05. od godz. 8.00 – 06.06. do godz. 15.00 – składanie podań,
27.06. od godz. 10.00 -.01.07.do godz. 12.00 – dostarczanie kopii świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego, zaświadczeń potwierdzających przyjęcie na praktykę zawodową oraz zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań w kształceniu danego zawodu.
03.07. do godz. 10.00  – publikacja lista zakwalifikowanych do przyjęcia,
03.07. od godz. 10.00 – 04.07. do godz. 13.00 – potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki,
07.07. do godz. 10.00 – publikacja list uczniów przyjętych do szkoły,
07.07. od godz. 8.00 – 09.07. do godz. 12.00 – rekrutacja uzupełniająca,
09.07. od godz. 12.00 – publikacja list uczniów przyjętych w rekrutacji uzupełniającej oraz liczby wolnych miejsc,

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę

Szkoła prowadzi czteroletni ciąg kształcenia na podbudowie gimnazjum w formie dziennej.Szkoła kształci uczniów w zawodzie technik informatyk oraz realizuje kształcenie ogólnokształcące w zakresie przewidzianym przez podstawę programową dla dziennego technikum dla młodzieży.Do Szkoły przyjmowani są absolwenci gimnazjum, którzy w danym roku kalendarzowym nie ukończyli 18 roku życia. Rekrutacja i kształcenie w szkole odbywa się na zasadach przewidzianych dla szkół dla młodzieży.W procesie rekrutacji punktowane są następujace przedmioty: j.polski, j. angielski, matematyka, informatyka.

Szkoła kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik informatyk oraz umożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego, a po jego zdaniu rozpoczęcie studiów wyższych.W trakcie nauki realizowane będą zajęcia zawodowe w oparciu o posiadaną przez szkołę bazę dydaktyczną  z zakresu : systemów operacyjnych, oprogramowania narzędziowego i użytkowego, obsługi baz danych, podstaw programowania, przetwarzania grafiki i obrazu, fachowego języka angielskiego.

Technikum Informatyczne przy ZS nr 1 w Kraśniku oferuje:

Oto kilka cytatów naszych uczniów na temat szkoły:

 „…Warto wybrać technikum, bo po skończeniu ma się dobry zawód. Skoro wiadomo, że technikum to Tylko pomyśleć gdzie…”

Jeśli połączymy:

 • wyrozumiałych nauczycieli,
 • wysoki poziom nauczania,
 • super klimat,
 • świetną lokalizację ,

to powstanie nasza szkołą –technikum na GÓRCE”- pisze Paweł z kasy 2at

 „..Super atmosfera… Codziennie robimy coś nowego, naprawiamy komputery, a czasami nawet psujemy XDD” – pisze Patryk z klasy 1 AT.

 „...Nie patrz na to jak straszą cię matematyką, nie jest aż tak ciężko jak mówią. Mamy naprawdę spoko nauczycieli” pisze Darek z klasy 1AT.

Uwaga dodatkowe zajęcia dla uczniów

Szkoła zapewni pomoc dydaktyczną uczniom w postaci dodatkowych zajęć finansowanych ze środków unijnych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języka angielskiego. Będą to zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia rozszerzające obowiązkowe treści programowe i przygotowujące do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym oraz do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

 

Zasady rekrutacji.

Kandydaci przyjmowani są do szkoły i wybranego oddziału w kolejności od najwyższej ilości zdobytych punktów rekrutacyjnych z uwzględnieniem szczególnych preferencji. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w  rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej, które można przeczytać pod tym linkiem  oraz w zarządzeniu Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie.

Uwaga:

Kandydaci do Technikum muszą dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie Technik Informatyk. Skierowania na badania wydaje sekretariat szkoły. Skierowania można odebrać w trakcie składania wniosku o przyjęcie do szkoły.

Uczeń w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymuje punkty za:

 • Uczeń może maksymalnie uzyskać 200 pkt.
 • wynik egzaminu gimnazjalnego maksymalnie 100 punktów;
 • oceny z czterech punktowanych przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum maksymalnie 72 punktów (celujący 18 pkt. bardzo dobry 17 pkt. dobry 14 pkt. dostateczny 8 pkt. dopuszczający 2 pkt);
 • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 punktów;
 • osiągnięcie  w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych maksymalnie 18 punktów;
 • za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej maksymalnie 3 punkty.

Najważniejsze terminy procedury rekrutacyjnej:

 

Czynność

Od

Do:

Rejestracja kandydatów/wybór preferencji

14.05.2018

15.06.2018

Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia

22.06.2018 08:00

26.06.2018 15:00

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia.

04.07.2018 10:00

04.07.2018 10:00

Wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki

04.07.2018 10:00

06.07.2018 14:00

Publikacja list przyjętych

09.07.2018 12:00

09.07.2018 12:00

 

Uwaga !

 

W powiecie kraśnickim rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych prowadzona będzie w oparciu o elektroniczny system naboru. Kandydat do szkoły będzie mógł przy pomocy przeglądarki internetowej wybrać szkołę i klasę, do której stara się o przyjęcie.  Instrukcje zwiazane z obsługą systemu elektronicznej rekrutacji gimnazjaliści mogą uzyskać w szkołach macierzystych, instrukcja  przygotowana przez firmę obsługującą system rekrutacji dostępna jest pod tym linkiem.

 

 • Szkoła prowadzi czteroletni ciąg kształcenia na podbudowie gimnazjum w formie dziennej.
 • Szkoła kształci uczniów w zawodzie technik informatyk oraz realizuje kształcenie ogólnokształcące w zakresie przewidzianym przez podstawę programową dla dziennego technikum dla młodzieży.
 • Do Szkoły przyjmowani są absolwenci gimnazjum, którzy w danym roku kalendarzowym nie ukończyli 18 roku życia
 • Rekrutacja i kształcenie w szkole odbywa się na zasadach przewidzianych dla szkół dla młodzieży.
 • W procesie rekrutacji punktowane są następujace przedmioty: j.polski, j. angielski, matematyma, informatyka.
 • Szkoła kończy się egzaminem potwierdzajacycm kwalifiacje zawodowe w zawodzie technik informatyk oraz umozliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego, a po jego zdaniu rozpoczęcie studiów wyższych.
 • W trakcie nauki realizowane będą zajecia zawodowe w oparciu o posiadaną przez szkołę bazę dydaktyczną  z zakresu : systemów operacyjnych, oprogramowania narzędziowego i użytkowego, obsługi baz danych, podstaw programowania, przetwarzania grafiki i obrazu, fachowego języka angielskiego.
 • Dyrektor określa minimalną liczbę kandydatów wymaganą do utworzenia I klasy. O ile liczba kandydatów do I klasy będzie mniejsza od tej liczby dyrektor może podjąć decyzję o nieutworzeniu oddziału  I klasy.

 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to szkoła trzyletnia, kształcąca słuchaczy w trybie zaocznym.
 • Zajęcia odbywać się będą w piątki, w godzinach popołudniowych oraz w soboty, w razie konieczności również w niedziele, przeciętne dwa weekendy w miesiącu.
 • Program nauczania będzie realizowany w ciągu roku szkolnego z podziałem na 2 semestry:
 • Planowane przedmioty rozszerzone, realizowane od drugiej klasy to: język polski, historia.
 • O przyjęciu do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę.
 • Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na semestr pierwszy jest ukończenie ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej.
 • Przyjęcie kandydatów na I semestr nauki   odbywa się na podstawie złożonych przez kandydatów i zweryfikowanych przez szkolną komisję rekrutacyjną dokumentów, w szczególności świadectw
 • W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit dostępnych miejsc przyjmuje się zasadę, że w pierwszej kolejności przyjmowani będą kandydaci z wyższą średnią ocen na świadectwie ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej .
 • Dyrektor określa minimalną liczbę kandydatów wymaganą do utworzenia I semestru. O ile liczba kandydatów na I semestr nauki będzie mniejsza od tej liczby dyrektor może podjąć decyzję o nieutworzeniu oddziałów I semestru.
 • Wymagane dokumenty:
  • podanie o przyjęcie do szkoły,
  • kwestionariusz osobowy,
  • oryginał świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej,
  • odpis aktu urodzenia
  • dwa zdjęcia (podpisane).

Do pobrania

100 lat za nami,

Przyszłość z Tobą przed nami !

 

Górka to szacowna jubilatka, śmiało patrząca w przyszłość.

Panujący w szkole klimat sprzyja nauce i rozwijaniu indywidualnych pasji

 

Gimnazjalisto , jeśli wybierzesz naszą szkołę:

Uzyskasz wiadomości i umiejętności z różnych dziedzin wiedzy umożliwiające Ci osiągniecie wysokiego wyniku egzaminu maturalnego , a potem podjęcie nauki na prestiżowych kierunkach. Nasi absolwenci kształcą się na uniwersytetach medycznych, wymagających kierunkach politechnicznych i humanistycznych. Rokrocznie zdawalność matur i osiągane wyniki przekraczają średnie krajowe wśród absolwentów liceów.

Będziesz miał możliwość poszerzania swojej wiedzy na zajęciach organizowanych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, UMCS i zajęciach organizowanych we współpracy z Politechniką Lubelską

Będziesz mógł uczestniczyć w dodatkowych zajęciach unijnych uzupełniających twoją wiedzę oraz lepiej przygotowujących Cię Do matury i dalszej nauki.

Twoi nauczyciele będą prowadzić dodatkowe zajęcia przygotowujące Cię do egzaminu maturalnego z każdego przedmiotu.

Uzyskasz większe szanse w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, do których przygotują Cię Twoi nauczyciele. W ostatnim roku szkolnym Twoje starsze koleżanki i koledzy uczący się w naszej szkole, zostali finalistami olimpiad i konkursów na szczeblu krajowym i wojewódzkim.

W naszej szkole masz duże szanse na uzyskanie stypendium Starosty Kraśnickiego, Marszałka Województwa lub Prezesa Rady Ministrów. W ostatnim roku stypendia Starosty uzyskało 76 uczniów i absolwentów, a stypendia Marszałka 14, co jest największą liczbą w powiecie.

Otrzymasz możliwość korzystania z nowoczesnych i dobrze wyposażonych sal i pracowni lekcyjnych, wyremontowanej sali gimnastycznej , oddanego do użytku w 2017 roku boiska szkolnego i bieżni lekkoatletycznej , szkolnego barku i strefy relaksu.

Gimnazjalisto, szkoła to nie tylko nauka !

W naszych murach spotkasz nowych i sympatycznych kolegów i koleżanki, z którymi będziesz miał możliwość przeżyć szalone chwile młodości. Nie przypadkiem zdobyliśmy tytuł „Najbardziej klimatycznej szkoły Lubelszczyzny” .

Do dobrej atmosfery w szkole przyczyniają się życzliwi i kompetentni nauczyciele. Wielu z nich jest egzaminatorami maturalnymi i zawodowymi z dużym doświadczeniem .

Jeśli tylko zechcesz to możesz włączyć się w liczne akcje charytatywne w ramach Klubu Wolontariusza czy w cykliczne akcje honorowego krwiodawstwa.

Będziesz też mógł włączyć w liczne wymiany międzynarodowe, które pomogą Ci szlifować języki obce i poznać nowych zagranicznych przyjaciół. Dotychczas uczniowie „Górki” odwiedzili Belgię, Bułgarię, Francję, Hiszpanię, Rumunię, Turcję, Wielką Brytanię  i Włochy.

 

I LO im.Tadeusza Kościuszki oferta profili kształcenia

 
 
 

KLASY

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Przedmioty punktowane w trakcie rekrutacji

Polecamy tę klasę:

 

  A

matematyka, fizyka, informatyka

matematyka, informatyka, język polski, język angielski

przyszłym konstruktorom wieżowców i stadionów, młodym odkrywcom tajemnic świata, którzy marzą o kierunkach politechnicznych i inżynierskich np.: inżynieria, mechatronika, budownictwo, transport, elektronika, geodezja, finanse i bankowość, logistyka, informatyka i ekonometria, itp.

B

matematyka, geografia, język angielski

 

matematyka, geografia, język polski, język angielski

zainteresowanym tajemnicami bankowości, rynku kapitałowego i biznesu, przyszłym przedsiębiorcom, znawcom marketingu, filologom, lingwistom, przygotowującym się do studiowania : gospodarki przestrzennej, filologii angielskiej, lingwistyki stosowanej, administracji, zarządzania, geografii, europeistyki, polityki regionalnej, itp.

C

biologia, chemia

matematyka, biologia, język polski, język angielski

osobom łączącym przyszłość z medycyną, farmacją, stomatologią, weterynarią, pracownikom służby zdrowia np. rehabilitacji, pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego; zainteresowanym, biotechnologią, leśnictwem, dietetyką, ogrodnictwem, rolnictwem, itp.

D

biologia, chemia, matematyka

matematyka, biologia, język polski, język angielski

osobom łączącym przyszłość z medycyną, farmacją, stomatologią, weterynarią, analityką, biotechnologią, pracownikom służby zdrowia np. rehabilitacji, pielęgniarstwa; zainteresowanym ratownictwem medycznym, itp.

E

 

język angielski oraz

do wyboru dwa spośród j.hiszpański/j.niemiecki/j.rosyjski /j.francuski*

lub matematyka lub  geografia

 

matematyka, geografia, język polski, język angielski

przyszłym studentom uczelni ekonomicznych, zainteresowanym tajemnicami bankowości, rynku kapitałowego i biznesu, przyszłym przedsiębiorcom, osobom zainteresowanym turystyką, stosunkami międzynarodowymi, filologią angielską, lingwistyką stosowaną, znawcom marketingu itp.

F

 

język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

 

matematyka, historia, język polski, język angielski

 

 

miłośnikom literatury, pasjonatom teatru, wielbicielom filmu, przygotowującym się do studiowania np. prawa, socjologii, dziennikarstwa, stosunków międzynarodowych, europeistyki, różnych filologii, zarządzania kulturą itp.

 

 
 

* Uwaga w klasie E: w przypadku wyboru dodatkowych przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym uczeń wybiera co najwyżej jeden język obcy oraz drugi przedmiot (Geografia lub Matematyka) albo dwa przedmioty spośród (Geografia, Matematyka). W przypadku wyboru dwóch przedmiotów spośród Geografia, Matematyka, drugi język obcy realizowany będzie na poziomie rozszerzonym.

Utworzenie grup językowych z drugiego języka obcego uzależnione będzie od ilości chętnych oraz możliwości organizacyjnych szkoły.

 
We wszystkich klasach I LO i Technikum jako pierwszy język obcy nauczany będzie język angielski

Drugi język obcy nowożytny:

Kandydaci do klas pierwszych liceum ogólnokształcącego będą mogli dokonać wyboru nauczanego drugiego języka obcego spośród: języka francuskiego, język hiszpańskiego, języka niemieckiego i języka rosyjskiego.Kandydat może również wybrać poziom zawansowania nauczanego języka:

Język francuski tylko poziom podstawowy ( nauczanie od podstaw);

Język hiszpański poziom podstawowy (nauczanie od podstaw) oraz kontynuacja przedmiotu nauczanego w gimnazjum;

Język niemiecki tylko kontynuacja;

Język rosyjski nauczanie od podstaw lub kontynuacja przedmiotu nauczanego w gimnazjum;

Powstanie określonych grup językowych będzie zależało od ilości chętnych.

W Technikum jako drugi język nauczany będzie język niemiecki, z tym że kandydat ma mozliwość wyboru nauczania od podstaw lub kontynuacji.

Ostateczne potwierdzenie wyboru drugiego języka i stopnia zawansowania będzie następowało podczas składania dokumentów potwierdzającyh wolę rozpoczęcia nauki.

Wybór przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym w klasie IE następował będzie w czasie składania oryginalnych dokumentów przez kandydatów.
 

Zasady rekrutacji.

Kandydaci przyjmowani są do szkoły i wybranego oddziału w kolejności od najwyższej ilości zdobytych punktów rekrutacyjnych z uwzględnieniem szczególnych preferencji. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w  rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej, które można przeczytać pod tym linkiem  oraz w zarządzeniu Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie.

Uczeń w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymuje punkty za:

 • Uczeń może maksymalnie uzyskać 200 pkt.
 • wynik egzaminu gimnazjalnego maksymalnie 100 punktów;
 • oceny z czterech punktowanych przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum maksymalnie 72 punktów (celujący 18 pkt. bardzo dobry 17 pkt. dobry 14 pkt. dostateczny 8 pkt. dopuszczający 2 pkt);
 • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 punktów;
 • osiągnięcie  w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych maksymalnie 18 punktów;
 • za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej maksymalnie 3 punkty.

Najważniejsze terminy procedury rekrutacyjnej:

 

Czynność

Od

Do:

Rejestracja kandydatów/wybór preferencji

14.05.2018

15.06.2018

Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia

22.06.2018 08:00

26.06.2018 15:00

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia.

04.07.2018 10:00

04.07.2018 10:00

Wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki

04.07.2018 10:00

06.07.2018 14:00

Publikacja list przyjętych

09.07.2018 12:00

09.07.2018 12:00

 


Uwaga !

 
W powiecie kraśnickim rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych prowadzona będzie w oparciu o elektroniczny system naboru. Kandydat do szkoły będzie mógł przy pomocy przeglądarki internetowej wybrać szkołę i klasę, do której stara się o przyjęcie.  Instrukcje zwiazane z obsługą systemu elektronicznej rekrutacji gimnazjaliści mogą uzyskać w szkołach macierzystych, instrukcja  przygotowana przez firmę obsługującą system rekrutacji dostępna jest pod tym linkiem.

 

Semper in altum

 

"Przyszłość należy do tych, którzy przygotowują się do niej dziś"

 

Malcolm X

 

 

Nasza szkoła jest miejscem, w którym możecie przygotować się do swojej przyszłości. Nauczyć się dążyć do celu, pokonywać przeszkody, rozwinąć talent, przeżywać radość, odnieść sukces, poznać wspaniałych ludzi, wzbogacić osobowość a przez to swoje życie.

 

W tej szkole warto być, warto stawać się cząstką jej tradycji i przyłączyć się do tych, którzy tworzą rzeczywistość.

 

Każdego roku „Górka” otwiera swoje drzwi dla ponad 200 łaknących wiedzy gimnazjalistów - klasy licealne dla umysłów ścisłych, humanistów i pragnących studiować medycynę, a także technikum informatyczne.

 

Gimnazjalisto!

 

Przed Tobą ważny wybór – gdzie kontynuować naukę po gimnazjum? My tę decyzję już podjęliśmy … Wybraliśmy I Liceum Ogólnokształcące w Kraśniku, czyli popularną „GÓRKĘ”! Dziś wiemy, że był to strzał w dziesiątkę !

 

Nasza szkoła, z blisko 100-letnią tradycją, oferuje wysoki poziom nauczania, doskonałe przygotowanie do studiów, wysoką zdawalność egzaminu maturalnego i niepowtarzalny klimat.

 

Poza tym, to tu poznasz nowych, ciekawych ludzi, a nasze grono pedagogiczne zawsze służyć Ci będzie swoją pomocą.

 

Chcesz się przekonać, że piszemy prawdę? Dołącz do nas !

 

 

 

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę ?

 • Jesteśmy najstarszą szkołą średnią w Powiecie Kraśnickim z 98-letnią tradycją.
 • Kadrę pedagogiczną stanowią doświadczeni i wysoko wykwalifikowani nauczyciele, którzy potrafią dostrzec i pomóc rozwiązać trudności ucznia oraz docenić Jego starania. Wielu członków kadry pedagogicznej posiada uprawnienia egzaminatora OKE
 • Nasi absolwenci osiągają bardzo dobre, wyższe od średniej w powiecie, województwie i kraju wyniki egzaminu maturalnego.
 • Posiadamy nowoczesną bazę dydaktyczną (odnowiona sala gimnastyczna, siłownia, pracownia językowa, 2 pracownie komputerowe, pracownie przedmiotowe). W roku bieżącym zostanie przeprowadzony kompleksowy remont boiska szkolnego.
 • Pracujemy tak, aby każdy mógł osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości. Najzdolniejsi uczniowie zdobywają laury w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
 • Uczniowie mogą uzupełniać braki w wiedzy na zajęciach dodatkowych.
 • W szkole dbywają się dodatkowe, bezpłatne zajęcia przygotowujące do matury ze wszystkich przedmiotów.
 • Współpracujemy z UMCS i Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.
 • Uzyskujemy najwyższe miejsca w powiatowym współzawodnictwie sportowym oraz wysokie lokaty w zawodach na szczeblu wojewódzkim.
 • Dbamy o zdrowie, wygodę i bezpieczeństwo uczniów (pedagog szkolny, monitoring, gabinet profilaktyczny i stomatologiczny, współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, nowe meble uczniowskie, barek szkolny).
 • W roku 2014 zdobyliśmy tytuł Najbardziej Klimatycznej Szkoły w Województwie Lubelskim.
 • Realizujemy atrakcyjne projekty wymiany międzynarodowej (dwustronne wymiany z Belgią, w ramach programu Comenius z Wielką Brytanią, Turcją, Bułgarią, Rumunią i Francją).
 • Pomagamy potrzebującym poprzez włączanie się w akcje charytatywne i wolontariackie ( m.in.: „Góra grosza”, „Szlachetna paczka”, „Podziel się posiłkiem”, współpraca z PCK, wspieranie schroniska w Rachowie, zbieranie plastikowych nakrętek i in.) .
 • Nasi uczniowie realizują projekty poświęcone ważnym problemom współczesnym i historycznym (m.in. „Majówka z flagą”, „Przywróćmy pamięć”).
 • Absolwenci naszej szkoły studiują w najlepszych uczelniach, np. Uniwersytet Medyczny, AGH, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Politechnika Warszawska, Politechnika Krakowska, Akademia Obrony Narodowej.

 

 

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki oferta profili kształcenia

 
 
 

KLASY

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Przedmioty punktowane w trakcie rekrutacji

Polecamy tę klasę:

 

  A

matematyka, fizyka, informatyka

matematyka, informatyka, język polski, język angielski

przyszłym konstruktorom wieżowców i stadionów, młodym odkrywcom tajemnic świata, którzy marzą o kierunkach politechnicznych i inżynierskich np.: inżynieria, mechatronika, budownictwo, transport, elektronika, geodezja, finanse i bankowość, logistyka, informatyka i ekonometria, itp.

B

matematyka, geografia, język angielski

matematyka, geografia, język polski, język angielski

zainteresowanym tajemnicami bankowości, rynku kapitałowego i biznesu, przyszłym przedsiębiorcom, znawcom marketingu, filologom, lingwistom, przygotowującym się do studiowania : gospodarki przestrzennej, filologii angielskiej, lingwistyki stosowanej, administracji, zarządzania, geografii, europeistyki, polityki regionalnej, itp.

C

biologia, chemia

matematyka, biologia, język polski, język angielski

osobom łączącym przyszłość z medycyną, farmacją, stomatologią, weterynarią, pracownikom służby zdrowia np. rehabilitacji, pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego; zainteresowanym, biotechnologią, leśnictwem, dietetyką, ogrodnictwem, rolnictwem, itp.

D

biologia, chemia, matematyka

matematyka, biologia, język polski, język angielski

osobom łączącym przyszłość z medycyną, farmacją, stomatologią, weterynarią, analityką, biotechnologią, pracownikom służby zdrowia np. rehabilitacji, pielęgniarstwa; zainteresowanym ratownictwem medycznym, itp.

E

język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

matematyka, historia, język polski, język angielski

miłośnikom literatury, pasjonatom teatru, wielbicielom filmu, przygotowującym się do studiowania np. prawa, socjologii, dziennikarstwa, stosunków międzynarodowych, europeistyki, różnych filologii, zarządzania kulturą itp.

F

geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski

matematyka, geografia, język polski, język angielski

przyszłym studentom uczelni ekonomicznych, zainteresowanym tajemnicami bankowości, rynku kapitałowego i biznesu, przyszłym przedsiębiorcom, osobom zainteresowanym turystyką, stosunkami międzynarodowymi, filologią angielską, lingwistyką stosowaną, znawcom marketingu itp.

 
 
 
 Uwaga !
 
Od bieżącego roku szkolnego w powiecie kraśnickim rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych prowadzona będzie w oparciu o elektroniczny system naboru. W najbliższym czasie zamieszczać będziemy szczegółowe informacje techniczne zwiazane z trybem rekrutacji  do szkół na rok szkolny 2016/2017.
 
 

 

 
 

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Gimnazjaliści !!!

Przed Wami ważny wybór – gdzie kontynuować naukę po gimnazjum?

Czytaj więcej...

Od 1 lutego 2018 w szkole realizowane będą dwa projekty edukacyjno-wychowawcze skierowane do uczniów I LO im.T.Kościuszki oraz Technikum nr 1.

Czytaj więcej...

Brązowa Tarcza

Kalendarz

100 lat "Górki"

Projekty unijne

 

rpo

 

 

 

Ustawienia szablonu
Wybierz kolor
Red Green Blue Gray
Kolor tła
Kolor tekstu
Czcionka Google
Rozmiar czcionki
Krój czcionki
Scroll to top